Shankar Netrika, Kala Chowki, Parel, Mumbai 400033

By | September 9, 2010

And the Shankar Netrika Eye Center logo is born